خاک تارم

از کلو به سر تنگ زاغ روند،دو فرسنگ شود،راه بدون وسعت وصاف است،بعد از یک فرسنگ به یک غار که خودشان اشکفت گویند رسیده ودر آن غار یک چشمه آب است،از آنجا دیگر معادن زاغ سیاه وگوگرد ونمک زیاد دیده میشود،سر تنگ خاک گهره بانتها رسیده وخاک طارم شروع شود،ومشروب قافله در سر تنگ از جدول قنات سعادت آباد است.

جلگه طارم هفده پارچه قریه ومزارع میشود،مشروبشان از چشمه وقنات ورود خانه است ،رود طارم در خود جلگه است،از چشمه ای قریب امام زاده سبز پوشان تشکیل شده ودر خود جلگه مصرف شود،محصولشان جو وگندم وبرنج وماش وکنجد وخرما است، جلگه مزبور خالصانه خوانین سابق لارستان بوده بعد از انحلال آنها دولت متصرف شده.

مالیات طارم بابت خالصه شصت هزار من جو وگندم وسی هزار من برنج وحبوبات ودوازده هزار قطعه خرما است،از قرار هر قطعه ای دوازده من ومن تبریز معمول به آنجا است،اجناس مذکوره در سیزده هزارتومان تسعیر شود،ومالیات رعیتی پنج هزار تومان دریافت کنند.

از سر تنگ به سعادت آباد روند دو فرسنگ است،راه صاف واز کناره جدول آب گذرد،چون یک فرسنگ روند یک رشته راه برای داراب جدا شود.


سعادت آباد تقریبا صد خانوار شوند، زراعتشان جو وگندم است،از املاک خالصانه است که دولت فروخته،در شانزده هزار من جنس اجاره دهند.

                                    بقایای پلی برای گذر آب در شمال دشت تارم زمین

از سعادت آباد به گهکان روند،مسافت سه فرسنگ راه صاف،بعد از یک فرسنگ بقریه سرچاهان رسند طرف راست جاده واقع، بعد از یک فرسنگ دیگر تقریبا هزار قدم از حاشیه کوه نمک گذرند،گهکان حکومت نشین طارم، قلعه معتبر دارد،تقریبا چهارصد خانوار شوند،مشروبشان از آب دو قنات واز رودخانه ایست که از طرف حاجی آباد آید،کاروانسرا مخروبه ای درآنجا دیده شود.


قلعه گهکم 100سال قبل /عکس از سرپرسی سایکس موزه بریتانیا

                                                  بقایای قلعه گهکم / تابستان93

از گهکان به حاجی آباد روند مسافت چهار فرسنگ است،یک فرسنگ راه صاف وهموار است،بعد بگردنه آب باد رسیده،مرتفع  نیست وسهل المرور است، چشمه آب معدنی آنجا دیده میشود،سکنه طارم به آن استعلاج کند،بدوا به کاروانسرا مخروبه ای رسیده،بعد بگردنه ای رسند،از گردنه وارد تنگ حاجی آباد شوند،راه بیشه ورودخانه است،آب رود شیرین است،بعد از یک فرسنگ به گردنه گدار سرخ رسیده آنهم غیر مرتفع است،طریق شمیل سبعه وجائین واحمدی وده شیخ به کرمان در اینجا به یکدیگر متصل شوند،در گردنه آب باد یک رشته راه جدا شده به نیریز وکوهستان رود،از گدار سرخ بعد از نصف فرسنگ به مغ زاهد رسیده،دارای نخلستان ومزارع برنج وجو وگندم است،ودر حاشیه رودخانه واقع،بعد از نصف فرسنگ دیگر به نخلستان ومزارع کلدان بعد به حاجی آباد طارم رسند،حاج آباد قریه ایست معتبر قلعه قدیم محکمی ونخلستان زیاد ومزارع فاریاب که از رودخانه سیراب شوند داراست،صد وپنجاه خانوار جمعیت می شوند .

                       چشمه آب باد گدار در همین مکان در زیر جاده مدفون است

از حاج آباد به نی زا روند ومسافت سه فرسنگ است وجاده چون منزل سابق در تنگ وسیع واقع لیکن بیشه زار ورودخانه نیست راه صاف است،بعد از یک فرسنگ به آسیاب نرگس رسیده،بتوسط جدول آب از نی زا گیرد، ونی زا تقریبا بیست خانوار شوند،عموما میرشکار باشند،نخلستان وباغ ومزارع جو وگندم وتنباکو دارند،از یک چشمه سیراب شوند،در اینجا خاک طارم انتها یابد وخاک خوش نبات که خوشنا باذ هم گویند شروع شود.(چون که خاک آنجا نبات را خوب رویاند آنرا خوش نبات گویند وحال معروف به خوشنا باد شده)آن اسم جلگه ایست که از سبعه شروع می شود.

اعلام الناس فی احوال بندرعباس(سدید السلطنه کبابی)

 

/ 1 نظر / 48 بازدید
محسنپور

درود بر شما سید علی جان پایدار باشید و خرم