ترانه تنهایی

((ترانه تنهایی))

رویای رسیدن:   

به آتن                                                                                                                                                        

       به مادرید

                به هاوانا

رویای رسیدن

به قاهره

به دهلی نو

            به ماناگوا

آه

در پرتو این پرت افتادگی هم

میتوان زنده بود

با حافظ ونرودا

بانظامی ونیما

         به کنه اشیاء

                     پی برد  

برخاک وکاغذ 

با نفسهای بامداد

                زیست  

ترانه ها چشمی دیگر به من بخشیده اند

درهمین گوشه طارم هم

میتوان

به پنهان ترین ذره حیات

                 نظر پرداخت  

                             وترانه ای کوچک سرود.

در قاموس من

کودکان وپرندگان  یکی شده اند

کنار،کهور و گز

                   درختند.

فاطمه و علی ومیرزاعباس

                              انسان

گیرم هیچکس مرابه حساب نیاورد

ترانه ها دوست داشتن رابه من بخشیده اند .  

درهمین گوشه طارم هم

میتوان مضمونی تازه جست

                             و به آن پرداخت

بی آنکه کسی بداند

میتوان

        نیمه شبان رنج را جشن گرفت

رقصید

ودرخویشتن خویش درنگ کرد

          نگاهی دیگر به جهان انداخت.

م.ب.ایزدآبادی اردیبهشت 65 طارم                                         

/ 2 نظر / 17 بازدید
فرامرز

درود.بسیار زیبا.گاهی جغرافیایی کوچک سرپناه ماست و گاهی یکی چون شما سر پناه منطقه اش.پاینده باشی.

پویا فرهنگ

درود آقای حسینی با این شعر زیبا علاقه مند سفری به تارم البته با حضور شما به تارم شدم.